Rodina bez cigariet 7.ročník

Vítame Vás na webových stránkach súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.

Stránka sa priebežne aktualizuje.  

Súťaž začala: 1.10.2018, príspevky sa prijímajú do 20.11.2018 a hlasovať môžete do 30.11.2018

22.10. Aktuálne sme vypli potrebu byť registrovaný a prihlásený pre hlasovanie. Program samozrejme ďalej kontroluje, či sa hlasuje z jedného počítača viacej krát a podobne…. 

Pre istotu uvádzame aj tu adresu pre poslanie prác do celoslovenskej súťaže. Poprosíme, nezabudnite vyplniť prihlášku.

o.z. Rodina a spoločnosť, Hollého 12, 909 01 Skalica,

TOP 5

Internetová súťaž – aktuálne výsledky
Bianka Červená, 10 roko...
Hlasy: 6834
Teo Toth, 3. ročníkZák...
Hlasy: 5837
Ella Stredová, 1. roč.,...
Hlasy: 2798
Laura Neumannová, 1. ro...
Hlasy: 2469
Janka Marková, 6. ročn...
Hlasy: 1867

Stiahnuť plagát .pdf stiahnite tu

Propozície súťaže : Rodina bez cigariet 7. ročník  celoslovenské kolo

Stiahnuť v pdf.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

 • zdravý životný štýl
 • ako chcem tráviť voľný čas
 • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Súťažné kategórie pre cele Slovensko:

 1. celoslovenská kategória : maľba, kresba –  žiaci ZUŠ  a ZŠ na území Slovenska – 1. až 9. ročník 
 2. celoslovenská internetová kategória: internetová súťaž:  maľba, PC grafika, fotografia – prebieha na  rodinabezcigariet.sk  – celé Slovensko / + Facebook/

Pravidlá súťaže pre Slovensko :

Súťaž prebieha od 1.10. 2018 do  20.11. 2018

 • Na výtvarnej práci 1.  a 2. celoslovenskej  kategórie –  je možné pracovať výlučne jednotlivo.
 • Príspevky musia byť na zadnej strane označené menom, priezviskom, vekom, triedou a školou autora.  Je nutné  uviesť telefonický, alebo e-mailový kontakt, pre rýchlejšiu komunikáciu s výhercom. V 2. celoslovenskej kategórii musia byť práce označené podľa postupu na web. stránke
 • V internetovej súťaži je možné poslať viacej prác z jednej školy  cez e-mail združenia: blaha@ehs.sk , alebo sutaz@rodinabezcigariet.sk V tomto prípade je nutné aby názov súboru bolo meno súťažiaceho, ostatné údaje priložiť ako prílohu v maile.
 • Rozmer diela : formát A4,A3,A2.
 • Súťažnú prácu je potrebnú poslať najneskôr: 20.11.2018 na adresu združenia /rozhoduje dátum od Pošty/.
 • Súťažiaci môže zaslať do súťaže maximálne jednu súťažnú  prácu v rámci 1. celoslovenská kategórie a jednu /aj rovnakú/ do 2. celoslovenskej internetovej kategórie.
 • Organizátor prvých 800 súťažných prác prijatých do 1. celoslovenskej kategórie s rozmermiA4,A3  automaticky naskenuje, vytvorí profil a pridá na internetovú súťaž podmienkou je vyplnenie prihlášky \ na webovej stránke\. Prihlasovacie údaje budú následne poskytnuté mailom späť.
 • Pri zaslaní prác  požadujeme udelený súhlas so spracovaním a uverejnením osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Súčasť prihlášky \na webovej stránke\.

Víťazov súťaže I. kategórie vyberie porota zložená z troch členov. Dvaja umelci z radov klubu skalických výtvarníkov a člen občianskeho združenia. Výsledkom hodnotenia prác porotou je výber a schválenie poradia najlepších súťažných výtvarných prác v troch  kategóriách.

Vecné ceny v 1. celoslovenskej  súťažnej kategórii

 1. miesto: smartfón v hodnote 110 Eur
 2. miesto: smartfón v hodnote 85 Eur
 3. miesto: USB kľúč v hodnote 40 Eur
 4. miesto: USB kľúč + Vedecká kalkulačka
 5. miesto: USB kľúč + Vedecká kalkulačka
 6. – 20. miesto USB kľúč

Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko, reklamné predmety.

Víťaz 2. kategórie celoslovenskej internetovej súťaži sa vyberie na základe internetového hlasovania, ktoré bude trvať do 30.11.2018 22:00.

Pridať súťažnú prácu, ale aj hlasovať môže len registrovaný užívateľ. Registrácia sa robí na webstránke www.rodinabezcigariet.sk

Registrovaný užívateľ môže hlasovať každý deň a tým pridať 1 bod. 

Súťažné príspevky sa prijímajú do 20.11.2018 – Medzinárodný deň bez fajčenia. V prípade rovnakého počtu hlasov poradie spresní vyhlasovateľ súťaže. V prípade, že nebude možné do 5 pracovných dní nadviazať kontakt (v dôsledku nesprávne udaných kontaktných údajov) s výhercom, cena pripadne autorovi práce umiestnenej ako ďalšej v poradí.

 Vecné ceny v 2. celoslovenskej internetovej súťažnej kategórii :

 1. – 3. miesto: smartfón v hodnote 85 Eur
 2. – 10. miesto: USB kľúč + vedecká kalkulačka

Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko, reklamné predmety.

 1. – do vyčerpania: farbičky + reklamné tiskoviny /predpokladáme asi 70 kusov farbičiek/.

Víťazné a najlepšie výtvarné práce organizátor zverejní do 30.11.2018 na internetovej stránke www.rodinabezcigariet.sk, a na sociálnej sieti Facebook: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet .

Víťazom bude vecná cena poslaná poštovou službou v priebehu mesiaca december 2018.

Záverečné ustanovenia:

Vyhlasovateľ práce zaslané do súťaže autorom nevracia a vyhradzuje si prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať ich mená a priezviská,  fotografie pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, v prípade, že by nemohol dosiahnuť cieľ súťaže, zmeniť propozície súťaže.

Súťažiaci  čestne prehlasuje, že dielo zhotovil sám a vlastní k nemu neobmedzené autorské práva. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže.

Každý súťažiaci dáva výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať.

Každý súťažiaci  dáva výslovný súhlas s bezplatným uverejnením svojho mena, priezviska, ročníka a navštevovanej školy v listine výhercov publikovanej na internetovej adrese www.rodinabezcigariet.sk   na facebookovej stránke združenia, v médiách, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a bezplatným zverejnením  obrazových záznamov súťažných prác a súťažiacich vo vyššie uvedených materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou.  Súťažiaci udeľuje tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na e-mailovej blaha@ehs.sk , alebo písomne na adrese združenia.

Kontakt: o.z. Rodina a spoločnosť, Hollého 12, 909 01 Skalica,
e-mail: blaha@ehs.sk
web stránka projektu: www.rodinabezcigariet.sk
facebook projektu: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR –  v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018

GDPR prehlásenie

Správca osobných údajov:

Prevádzkovateľ súťaže Rodina bez cigariet – spoločnosť o.z. Rodina a spoločnosť , Hollého 12, Skalica, blaha@ehs.sk  zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba: účastník súťaže

Zásady spracovania osobných údajov:

 • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
 • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
 • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
 • prijali sme všetky opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
 • osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre dané účely
 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.

Osobné údaje zhromažďujeme pre účel  súťaže:  organizovanie, ich spracovanie a vyhodnotenie výsledkov.

Aké osobné údaje spracovávame:

 • Meno a priezvisko, adresa školy, vek, ročník, telefónne číslo, emailová adresa
 • Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás.

Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6, odst. 1, písm. a) – súhlas dotknutej osoby a podľa čl. 6, odst. 1, písm. b) –  plnenie zmluvy uvedeného Nariadenia GDPR

Doba uchovávania osobných údajov – súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva rámci členských štátov Európskej únie

Vaše osobné údaje poskytujeme:

 • orgánom štátnej správy
 • web hosting, administrátorske IT služby, facebook súťaže, prepravná spoločnosť

Dotknutá osoba dáva súhlasom svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

Práva subjektov údajov:
Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • Právo účastníka súťaže byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
 • Právo subj účastníka súťaže žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

V súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak chcem hlasovať za súťažnú prácu:

 1. zvolím si v hornom menu položku: Internetová súťaž 2018

2.  Prihlásim sa :

 • V menu vyberiem položku: Prihláste sa
 • Zaregistrujem sa ak som tu prvý raz – vyplním prihlasovacie meno a E-mail / v maile nájdem odkaz na zmenu hesla/.
 • Prihlásim sa ak už som sa v minulosti registroval

3. Po prihlásení si zvolím v menu : Súťažné práce

Kliknutím na:”Dajte hlas pre túto súťažnú prácu!”   zahlasujete.

Pokiaľ má škola od rodičov /zákonných zástupcov/ informovaný súhlas na poskytnutie osobných údajov pre súťaže, stačí nám podpis od riaditeľa školy.

Stiahnuteľná editovateľná verzia :Prihláška výtvarná súťaž Rodina bez cigariet 7.ročník

Výtvarná súťaž: „Rodina bez cigariet 7. ročník“

Prihláška

Názov školy:

Adresa (ulica, PSČ, mesto):

Telefónne číslo školy:                                                                  e-mail:

Svojím podpisom  ako zákonný zástupca udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase a osobných údajov dieťaťa v rozsahu uvedenom v prihlasovacom formulári Výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet 7. ročník, podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) prevádzkovateľovi, ktorým je o.z. Rodina a spoločnosť na účel prezentovania, nekomerčného využitia a verejného rozširovania výtvarného diela pre potreby propagácie projektu Rodina bez cigariet a občianskeho združenia.

 

Zároveň beriem na vedomie práva dotknutej osoby upravené v článkoch 15 až 22 GDPR a vyhlasujem, že prevádzkovateľ ma informoval v súlade s článkom 13. a 14. GDPR. Informácie  sa nachádzajú na webovej stránke súťaže: www.rodinabezcigariet.sk .

Podpisom taktiež súhlasím s pravidlami súťaže, uverejnené na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk

 

Zoznam žiakov, ktorí sa prihlásili do súťaže
Meno a priezvisko : Ročník: Internetová súťaž /x/ Umelecká súťaž /x/ Podpis zákonného zástupcu:

 

V………………………………., dňa…………………

…………………………………………………..

Podpis riaditeľa školy alebo

zákonného zástupcu žiaka/študenta