Správca osobných údajov:

Prevádzkovateľ súťaže Rodina bez cigariet – spoločnosť o.z. Rodina a spoločnosť , Hollého 12, Skalica, blaha@ehs.sk  zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba: účastník súťaže

Zásady spracovania osobných údajov:

 • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
 • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
 • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
 • prijali sme všetky opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
 • osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre dané účely
 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.

Osobné údaje zhromažďujeme pre účel  súťaže:  organizovanie, ich spracovanie a vyhodnotenie výsledkov.

Aké osobné údaje spracovávame:

 • Meno a priezvisko, adresa školy, vek, ročník, telefónne číslo, emailová adresa
 • Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás.

Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6, odst. 1, písm. a) – súhlas dotknutej osoby a podľa čl. 6, odst. 1, písm. b) –  plnenie zmluvy uvedeného Nariadenia GDPR

Doba uchovávania osobných údajov – súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva rámci členských štátov Európskej únie

Vaše osobné údaje poskytujeme:

 • orgánom štátnej správy
 • web hosting, administrátorske IT služby, facebook súťaže, prepravná spoločnosť

Dotknutá osoba dáva súhlasom svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

Práva subjektov údajov:
Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • Právo účastníka súťaže byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
 • Právo subj účastníka súťaže žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

V súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Comments are closed.