Propozície súťaže : Rodina bez cigariet 7. ročník  celoslovenské kolo

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

 • zdravý životný štýl
 • ako chcem tráviť voľný čas
 • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Súťažné kategórie pre cele Slovensko:

 1. celoslovenská kategória : maľba: žiaci ZUŠ  a ZŠ na území Slovenska –  až 9. ročník 
 2. celoslovenská internetová kategória: internetová súťaž:  maľba, PC grafika, fotografia – prebieha na  rodinabezcigariet.sk  – celé Slovensko / + Facebook/

Pravidlá súťaže pre Slovensko :

Súťaž prebieha od 1.10. 2018 do  20.11. 2018

 • Na výtvarnej práci 1.  a 2. celoslovenskej  kategórie –  je možné pracovať výlučne jednotlivo.
 • Príspevky musia byť na zadnej strane označené menom, priezviskom, vekom, triedou a školou autora.  Je nutné  uviesť telefonický, alebo e-mailový kontakt, pre rýchlejšiu komunikáciu s výhercom. V 2. celoslovenskej kategórii musia byť práce označené podľa postupu na web. stránke
 • V internetovej súťaži je možné poslať viacej prác z jednej školy  cez e-mail združenia: blaha@ehs.sk , alebo sutaz@rodinabezcigariet.sk V tomto prípade je nutné aby názov súboru bolo meno súťažiaceho, ostatné údaje priložiť ako prílohu v maile.
 • Rozmer diela : formát A4,A3,A2.
 • Súťažnú prácu je potrebnú poslať najneskôr: 20.11.2018 na adresu združenia /rozhoduje dátum od Pošty/.
 • Súťažiaci môže zaslať do súťaže maximálne jednu súťažnú  prácu v rámci 1. celoslovenská kategórie a jednu /aj rovnakú/ do 2. celoslovenskej internetovej kategórie.
 • Organizátor prvých 800 súťažných prác prijatých do 1. celoslovenskej kategórie s rozmermiA4,A3  automaticky naskenuje, vytvorí profil a pridá na internetovú súťaž podmienkou je vyplnenie prihlášky na webovej stránke. Prihlasovacie údaje budú následne poskytnuté mailom späť.
 • Pri zaslaní prác  požadujeme udelený súhlas so spracovaním a uverejnením osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Súčasť prihlášky na webovej stránke.

Víťazov súťaže I. kategórie vyberie porota zložená z troch členov. Dvaja umelci z radov klubu skalických výtvarníkov a člen občianskeho združenia. Výsledkom hodnotenia prác porotou je výber a schválenie poradia najlepších súťažných výtvarných prác v troch  kategóriách.

Vecné ceny v 1. celoslovenskej  súťažnej kategórii

 1. miesto: smartfón v hodnote 110 Eur
 2. miesto: smartfón v hodnote 85 Eur
 3. miesto: USB kľúč v hodnote 40 Eur
 4. miesto: USB kľúč + Vedecká kalkulačka
 5. miesto: USB kľúč + Vedecká kalkulačka
 6. – 20. miesto USB kľúč

Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko, reklamné predmety.

Víťaz 2. kategórie celoslovenskej internetovej súťaži sa vyberie na základe internetového hlasovania, ktoré bude trvať do 30.11.2018 22:00.

Pridať súťažnú prácu, ale aj hlasovať môže len registrovaný užívateľ. Registrácia sa robí na webstránke www.rodinabezcigariet.sk

Registrovaný užívateľ môže hlasovať každý deň a tým pridať 1 bod. 

Súťažné príspevky sa prijímajú do 20.11.2018 – Medzinárodný deň bez fajčenia. V prípade rovnakého počtu hlasov poradie spresní vyhlasovateľ súťaže. V prípade, že nebude možné do 5 pracovných dní nadviazať kontakt (v dôsledku nesprávne udaných kontaktných údajov) s výhercom, cena pripadne autorovi práce umiestnenej ako ďalšej v poradí.

 Vecné ceny v 2. celoslovenskej internetovej súťažnej kategórii :

 1. – 3. miesto: smartfón v hodnote 85 Eur
 2. – 10. miesto: USB kľúč + vedecká kalkulačka

Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko, reklamné predmety.

 1. – do vyčerpania: farbičky + reklamné tiskoviny /predpokladáme asi 70 kusov farbičiek/.

Víťazné a najlepšie výtvarné práce organizátor zverejní do 30.11.2018 na internetovej stránke www.rodinabezcigariet.sk, a na sociálnej sieti Facebook: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet .

Víťazom bude vecná cena poslaná poštovou službou v priebehu mesiaca december 2018.

Záverečné ustanovenia:

Vyhlasovateľ práce zaslané do súťaže autorom nevracia a vyhradzuje si prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať ich mená a priezviská,  fotografie pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, v prípade, že by nemohol dosiahnuť cieľ súťaže, zmeniť propozície súťaže.

Súťažiaci  čestne prehlasuje, že dielo zhotovil sám a vlastní k nemu neobmedzené autorské práva. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže.

Každý súťažiaci dáva výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať.

Každý súťažiaci  dáva výslovný súhlas s bezplatným uverejnením svojho mena, priezviska, ročníka a navštevovanej školy v listine výhercov publikovanej na internetovej adrese www.rodinabezcigariet.sk   na facebookovej stránke združenia, v médiách, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a bezplatným zverejnením  obrazových záznamov súťažných prác a súťažiacich vo vyššie uvedených materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou.  Súťažiaci udeľuje tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na e-mailovej blaha@ehs.sk , alebo písomne na adrese združenia.

Kontakt: o.z. Rodina a spoločnosť, Hollého 12, 909 01 Skalica,
e-mail: blaha@ehs.sk
web stránka projektu: www.rodinabezcigariet.sk
facebook projektu: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR –  v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018

Comments are closed.