Propozície súťaže : Rodina bez cigariet 8. ročník - celoslovenské kolo

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
• zdravý životný štýl
• ako chcem tráviť voľný čas
• prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam
Súťažné kategórie pre Slovensko:
1. celoslovenská kategória : maľba: žiaci ZUŠ a ZŠ na území Slovenska - 1. až 9. ročník
2. celoslovenská internetová kategória: internetová súťaž: maľba, PC grafika, fotografia -
prebieha na www.rodinabezcigariet.sk - celé Slovensko bez obmedzenia veku
Pravidlá súťaže pre Slovensko :
Súťaž prebieha od 1.11. 2019 do 11.1. 2020
• Na výtvarnej práci 1. a 2. celoslovenskej kategórie - je možné pracovať výlučne jednotlivo.
• Príspevky musia byť na zadnej strane označené menom, priezviskom, vekom, triedou a
školou autora. Je nutné uviesť telefonický, alebo e-mailový kontakt, pre rýchlejšiu komunikáciu s
výhercom. V 2. celoslovenskej kategórii sa práce označujú pri vkladaní na internetovú stránku,
podľa návodu.
• V internetovej súťaži je možné poslať viacej prác z jednej školy cez e-mail združenia:
blaha@ehs.sk, alebo sutaz@rodinabezcigariet.sk. V tomto prípade je nutné aby názov súboru bolo
meno súťažiaceho, ostatné údaje priložiť ako prílohu v maile.
• Rozmer diela : formát A4,A3,A2.
• Súťažnú prácu je potrebnú poslať najneskôr: 11.1.2020 na adresu združenia /rozhoduje dátum od
Pošty/.
• Súťažiaci môže zaslať do súťaže maximálne jednu súťažnú prácu v rámci 1. celoslovenská
celoslovenskej kategórie a jednu /aj rovnakú/ do 2. celoslovenskej internetovej kategórie.
• Organizátor prvých 400 súťažných prác prijatých do 1. celoslovenskej kategórie s rozmermi A4,A3
automaticky naskenuje, vytvorí profil a pridá na internetovú súťaž, podmienkou je vyplnenie
prihlášky na webovej stránke. Prihlasovacie údaje budú následne poskytnuté mailom späť.
• Pri zaslaní prác požadujeme udelený súhlas so spracovaním a uverejnením osobných údajov podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Súčasť prihlášky na
webovej stránke.
Víťazov súťaže I. kategórie vyberie porota zložená z troch členov. Dvaja umelci z radov klubu
skalických výtvarníkov a člen občianskeho združenia. Výsledkom hodnotenia prác porotou je výber a
schválenie poradia najlepších súťažných výtvarných prác vo dvoch kategóriách.
Vecné ceny v 1. celoslovenskej súťažnej kategórii
1. miesto: smartfón v hodnote 120 Eur
2. miesto: smartfón v hodnote 75 Eur
3. miesto: USB kľúč v hodnote 30 Eur
4. miesto: USB kľúč + power banka
5. miesto: USB kľúč + power banka
6. – 10. miesto USB kľúč
Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko s potlačou vlastnej práce, reklamné predmety.
Víťaz 2. kategórie celoslovenskej internetovej súťaži sa vyberie na základe internetového hlasovania,
ktoré bude trvať do 11.1.2020 22:00. Hlasovanie začne od 1.11.2019.
Pridať súťažnú prácu, ale aj hlasovať môže len registrovaný užívateľ. Registrácia sa robí na webstránke
www.rodinabezcigariet.sk
Registrovaný užívateľ môže hlasovať každý deň a tým pridať 1 bod.
V prípade rovnakého počtu hlasov poradie spresní vyhlasovateľ súťaže. V prípade, že nebude možné do 5
pracovných dní nadviazať kontakt (v dôsledku nesprávne udaných kontaktných údajov) s výhercom, cena
pripadne autorovi práce umiestnenej ako ďalšej v poradí.
Vecné ceny v 2. celoslovenskej internetovej súťažnej kategórii :
1. – 3. miesto: smartfón v hodnote 80 Eur
4. – 10. miesto: USB kľúč + power banka
Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko, reklamné predmety.
Víťazné a najlepšie výtvarné práce organizátor zverejní do 20.2.2020 na internetovej
stránke www.rodinabezcigariet.sk, a na sociálnej sieti
Facebook: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet .
Víťazom bude vecná cena poslaná poštovou službou v priebehu mesiaca február - marec 2020 na adresu
školy.
Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, v prípade, že by nemohol dosiahnuť cieľ súťaže,
zmeniť propozície súťaže.
Súťažiaci čestne prehlasuje, že dielo zhotovil sám a vlastní k nemu neobmedzené autorské práva.
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto
pravidiel zo strany účastníkov súťaže.
Každý súťažiaci dáva výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať.
Každý súťažiaci dáva výslovný súhlas s bezplatným uverejnením svojho mena, priezviska, ročníka
a navštevovanej školy v listine výhercov publikovanej na internetovej adrese www.rodinabezcigariet.sk na
facebookovej stránke združenia, v médiách, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a
bezplatným zverejnením obrazových záznamov súťažných prác a súťažiacich vo vyššie uvedených
materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou. Súťažiaci udeľuje tento súhlas bez vecného,
časového, množstevného a územného obmedzenia. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na emailovej blaha@ehs.sk , alebo písomne na adrese združenia.

Kontakt: o.z. Rodina a spoločnosť, Hollého 12, 909 01 Skalica,
e-mail: blaha@ehs.sk
web stránka projektu: www.rodinabezcigariet.sk
facebook projektu: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR –
v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019

Comments are closed.