Pravidla súťaže pre všetky kategórie.

Propozície súťaže : Rodina bez cigariet 6. ročník

 

 Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

 • zdravý životný štýl
 • ako chcem tráviť voľný čas
 • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Súťažné kategórie:

 1. kategória – maľba: žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ okresu Skalica
 2. kategória – maľba:  žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ okresu Skalica
 3. kategória – plagát: kolektív max 3. žiaci 1. až 9. ročníka ZŠ okresu Skalica
 4. kategória – maľba: žiaci  ZUŠ  a ZŠ na území Slovenska –  1. až 9. ročník 
 5. kategória –  internetová súťaž:  maľba, PC grafika, fotografia :                      prebieha na  www.rodinabezcigariet.sk  – celé Slovensko / + Facebook/
 6. kategória – logo: ZUŠ  a ZŠ na území Slovenska

Pravidlá súťaže :

Súťaž prebieha od 1.10. 2017 do  20.11. 2017

 • Na výtvarnej práci I. , II. IV.  V. a IV kategórie –  je možné pracovať výlučne jednotlivo.
 • Príspevky musia byť na zadnej strane označené menom, priezviskom, triedou a školou autora.  Je nutné  uviesť telefonický, alebo e-mailový kontakt, pre rýchlejšiu komunikáciu výhercom. V 5. kategórii musia byť práce označené v názve súboru.
 • V internetovej súťaži je možné poslať viacej prác z jednej školy  cez e-mail združenia: blaha@ehs.sk
 • Rozmer diela : formát A4 alebo A3.
 • Každý žiak základných škôl Skalického okresu  môže zaslať do súťaže maximálne dve súťažné  práce v rámci I. , II.  kategórie (podľa veku)  a  jednu prácu do III. a V. kategórie.
 • III. kategória plagát: je vizuálne,  pútajúce  spracovanie grafiky a písma na vybrané témy. Súťažia jedno až trojčlenné družstvá.
 • Súťažiaci môže zaslať do súťaže maximálne jednu súťažnú  prácu v rámci IV.  kategórie a jednu /aj rovnakú/ do V. kategórie.
 • Organizátor prvých 800 súťažných prác prijatých do IV. kategórie s rozmermi A4,A3 automaticky naskenuje a pridá na internetovú súťaž – podmienka je :
  • vytvorenie si užívateľského profilu na web stránke : www.rodinabezcigariet.sk . Profil je nutné vytvoriť, kvôli potvrdeniu, že združenie môže  spracovať osobné údaje súťažiacich. Stačí vytvoriť jeden profil za školu.
  • profil vytvorí združenie na základe podkladov z mailu: názov školy a veta: súhlasíme s pravidlami súťaže. Prihlasovacie údaje budú následne poskytnuté mailom späť. 
 • VI. kategória logo: grafický symbol, pre potreby projektu, ktorý sa použije na potlač, resp. na webstránku projektu.

Víťazov súťaže I. , II.,III, IV, VI. kategórie vyberie porota zložená z troch členov. Dvaja umelci z radov klubu skalických výtvarníkov a člen občianskeho združenia. Výsledkom hodnotenia prác porotou je výber a schválenie poradia najlepších súťažných výtvarných prác v štyroch kategóriách. Pri hodnotení sa prihliada na vek súťažiaceho.

Kritériá hodnotenia:

 • originálnosť nápadu
 • originálnosť spracovania
 • výtvarná technika
 • úroveň zvládnutia výtvarnej techniky

Vecné ceny v I. , II. IV.   súťažnej kategórii:

1.miesto: smartfón v hodnote 110 Eur

2.miesto: smartfón v hodnote 85 Eur

3.miesto: USB kľúč v hodnote 40 Eur

4.miesto: USB kľuč v hodnote 7 Eur + Vedecká kalkulačka

5.miesto: USB kľuč v hodnote 7 Eur + Vedecká kalkulačka

Vecné ceny v III. v súťažnej  kategórie:

1.- 3.  miesto USB disk v hodnote 7 Eur + Vedecká kalkulačka

 4.-.5. miesto USB Disk

Vecné ceny v IV. v súťažnej  kategórie:

6.– 15. miesto  USB disk v hodnote 7 Eur

16.– 20. miesto reklamné tričko

Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko, reklamné predmety.

Cenou organizátora budú odmenení 10 súťažiaci z I. a II.  kategórie, ktorí získajú diplom,  tričko s potlačou vlastnej práce, reklamné predmety, USB kľúč a sladkú odmenu.

Víťaz V. kategórie sa vyberie na základe internetového hlasovania, ktoré bude trvať do 30.11.2017 22:00.

Pridať súťažnú prácu, ale aj hlasovať môže len registrovaný užívateľ. Registrácia sa robí na webstránke www.rodinabezcigariet.sk

Tento ročník môže registrovaný užívateľ  hlasovať každý deň a tým pridať 1 bod. 

Súťažné príspevky sa prijímajú do 20.11.2016 – Medzinárodný deň bez fajčenia. V prípade rovnakého počtu hlasov poradie spresní vyhlasovateľ súťaže. V prípade, že nebude možné do 5 pracovných dní nadviazať kontakt (v dôsledku nesprávne udaných kontaktných údajov) s výhercom, cena pripadne autorovi práce umiestnenej ako ďalšej v poradí.

 Vecné ceny v V. súťažnej kategórii:

1.– 3. miesto: smartfón v hodnote 85 Eur

4.– 10. miesto: USB kľúč v hodnote 7 eur + reklamné tričko + vedecká kalkulačka

11.- do vyčerpania: farbičky + reklamné tiskoviny /predpokladáme asi 70 kusov farbičiek/.

Vecné ceny v VI. v súťažnej  kategórie:

1.- 10. miesto tričko s potlačou výhernej práce

Víťazné a najlepšie výtvarné práce organizátor zverejní do 30.11.2017 na internetovej stránke www.rodinabezcigariet.sk, na sociálnej sieti Facebook: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet .

Víťazi výtvarnej súťaže I. – III. kategórie  budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré sa uskutoční    v Skalici v ZOC MAX  Skalica začiatkom mesiaca december 2017 /termín sa upresní/.

Víťazi, ktorí sa nedostavia na slávnostné vyhodnotenie /aj celoslovenský výhercovia/, bude vecná cena poslaná poštovou službou v priebehu mesiaca december 2017.

Vyhlasovateľ práce zaslané do súťaže autorom nevracia a vyhradzuje si prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať ich mená a priezviská,  fotografie pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, v prípade, že by nemohol dosiahnuť cieľ súťaže, zmeniť propozície súťaže.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže

(napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.)

Účasťou v súťaži každý súťažiaci:

– dáva výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať.

– dáva výslovný súhlas, aby poskytnuté údaje boli spracované a použité za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a na dobu neurčitú. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa a ďalej má práva podľa druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.z. predovšetkým právo prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. Odvolanie súhlasu je účinné v okamihu doručenia usporiadateľovi.

– dáva výslovný súhlas s bezplatným uverejnením svojho mena, priezviska, ročníka a navštevovanej školy v listine výhercov publikovanej na internetovej adrese www.rodinabezcigariet.sk   na facebookovej stránke združenia, v médiách, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a bezplatným zverejnením  obrazových záznamov súťažných prác a súťažiacich vo vyššie uvedených materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou.  Súťažiaci udeľuje tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na e-mailovej blaha@ehs.sk , alebo písomne na adrese združenia.

Kontakt: o.z. Rodina a spoločnosť, Hollého 12, 909 01 Skalica,
e-mail: blaha@ehs.sk 
web stránka projektu: www.rodinabezcigariet.sk
facebook projektu: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017